100.

by Nat

Két embert irigylek a világirodalomból, Allen Ginsberget és Neal Cassadyt –  Ginsberget Cassady, Cassadyt Ginsberg miatt.